News Photo contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Check In BUENG SI FAI”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Check In BUENG SI FAI” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายภายใน บึงสีไฟ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • เพื่อนําผลงานภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และเชิญชวนดึงดูด นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมบึงสีไฟ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประเภทการประกวด

 • ผลงานภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิด Check In BUENG SI FAI
 • แนวคิดและความสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
 • การจัดองค์ประกอบภาพของภาพถ่ายที่สะท้อนของมุมมองใหม่
 • เทคนิคหรือการจัดองค์ประกอบภาพที่ถ่ายทอดมุมมองที่โดดเด่น

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้โพสต์ภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นําผลงาน ของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายเพื่อใช้ในการประกวดครั้งนี้เท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ เพื่อยืนยันกับทางผู้จัดการประกวด
 • จํากัดจํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพต่อ 1 ท่าน แต่สงวนสิทธิ์ได้รับรางวัล เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพประกวดต้องแชร์ภาพที่ส่งประกวดใน FaceBook และ Instagram ให้เป็นสาธารณะ และ Check In “บึงสีไฟ จ.พิจิตร”
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายด้วยกล้องชนิดใดก็ได้ รวมถึงการถ่ายภาพด้วยโดรนถ่ายภาพ
 • ภาพที่ถ่ายจะต้องถ่ายในพื้นที่สวนสาธารณะบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สามารถนํามาใช้ในกิจการเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและการพัฒนาบึงสีไฟได้
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless, Medium Format, Large Format, Range-Finder และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ํากว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน กว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น
 • ไฟล์ภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, Action Camera หรือ Drone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทําได้ และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • สามารถโพสต์ภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 ประกาศผลการประกวด วันที่ 14 มีนาคม 2567 และเข้ารับรางวัลวันที่ 16 มีนาคม 2567
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อ วัน เวลาที่ถ่ายภาพ พร้อมกับตั้งชื่อภาพของผู้เข้าประกวด
 • ส่งผลงานไฟล์ภาพต้นฉบับ (รูปแบบไฟล์ ภาพเป็น JPG)
 • โปรดเก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งภาพถ่ายทางออนไลน์ผ่านทาง E-mail : [email protected] พร้อมระบุข้อมูลให้ครบถ้วน คือ คํานําหน้า ชื่อ – นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, Line ID (หากมี), ชื่อภาพและแนวคิดของภาพ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) และ Link ภาพที่แชร์ผ่าน Facebook และ Instagram

ขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสินผลงาน

 • ภาพถ่ายทุกภาพจะผ่านการคัดกรองจาก คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายต้องตรงกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการลงภาพถ่ายเข้าประกวด หากตรวจสอบพบว่าภาพถ่ายใดไม่ตรงตามเงื่อนไขกําหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ผลงานไม่ให้ผ่านการคัดเลือก
 • พิจารณาคัดเลือกรางวัล Popular Vote จากยอดไลค์ และยอดแชร์รวมของภาพถ่ายผ่านช่องทาง Facebook และ Instagram โพสต์เป็นสาธารณะ และ Check In “บึงสีไฟ จ.พิจิตร” ภาพถ่าย (ผู้เข้าร่วม ประกวดสามารถลงภาพถ่ายของท่านผ่านช่องทาง Facebook และ Instagram ได้พร้อมกัน โดยจะนํายอดไลท์และยอดแชร์ของทั้งสองช่องทางมารวมกันเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน)
 • หมายเหตุ ผู้โพสต์ภาพถ่ายเข้าประกวดต้องใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #ภาพถ่ายcheckinbuengsifai #องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร #บึงสีไฟ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ เงินรางวัล 1 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล  เงินรางวัลละ 500 บาท รวม 1,500 บาท
 • รางวัล Popular Vote (จากยอดไลค์ + ยอดแชร์จํานวนสูงสุด) เงินรางวัล 1,500 บาท

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video