News Photo contest

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ ๒” ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ ๒” ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 • เพื่อส่งเสริมและสร้างพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ให้กับประชาชนทั่วไปและคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานทางศิลปะเชิงภาพถ่าย
 • เพื่อใช้ในการดําเนินงานในการประชาสัมพันธ์และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพของผู้เข้าร่วมประกวด

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
 • ประเภทนักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ไม่จํากัดเพศและการศึกษา
 • ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะกรรมการตัดสินผลงาน และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้สมัคร ๑ คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน ๕ ผลงาน
 • ส่งผลงานทางอีเมล พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา เซ็นสําเนาถูกต้อง เขียนว่า “ใช้ สําหรับส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เท่านั้น” และลงลายมือชื่อ พร้อมวัน เดือน ปี ที่ส่งผลงาน โดยกรรมการฯ จะยึดวันที่ส่งผลงานเป็นหลัก ส่งมาที่ [email protected] พร้อมระบุหัวข้อดังนี้ “ประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.” ตามด้วย “(ชื่อ-นามสกุล)” เช่น ประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. (นายขยัน ทํางาน)
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันหมดเขตรับภาพ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ไม่รับภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทําการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็น ผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการตัดสินผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คณะแพทยศาสตร์ มช.จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์ มช. แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ มช. มีสิทธินําภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลและ/หรือค่าสร้างสรรค์ผลงาน ไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้อง แจ้งให้เจ้าของภาพทราบ ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ มช. มีสิทธิ์นําภาพที่ได้รับคัดเลือก เผยแพร่ผ่าน สื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ การตีพิมพ์ภาพลงในสูจิ บัตร รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ทางราชการ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • คณะกรรมการตัดสินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อรับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ด้วยตนเอง ตามวันและเวลา ที่คณะกรรมการฯ กําหนด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์และการพิจารณาตัดสิน

 • ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในเชิงสร้างสรรค์
 • ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ภาพถ่ายมีคุณค่าและความงามในเชิงศิลปะ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทร 053-935609

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video