News Photo contest

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน ๒๓ ปีบริบูรณ์ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด

หลักเกณฑ์และรายละเอียดประกวด

 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องส่งผลงานเข้าประกวดในลักษณะทีม โดยใน ๑ ทีม จะต้องมีผู้ร่วมทีมไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน โดยผู้เข้าร่วมทีมแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้จํานวน ๑ ทีมเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งผลงานได้จํานวน ๑ เรื่อง ต่อ ๑ ทีม
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องกรอกใบสมัครผ่าน Website ของ โครงการ www.proud-thai.in.th พร้อมแนบ File ข้อมูลเอกสารตามรายละเอียดของการรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน

 • ใบสมัคร
 • หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้กําาลัง ศึกษาอยู่ในสถาบันการศีกษาทั้งของรัฐและเอกชน เช่น บัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประจําตัวนิสิต นักศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่แสดงฐานะเช่นนั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยหรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การส่งผลงานการประกวด

 • จัดทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาที และไม่เกิน ๑๐ นาที ทั้งนี้ นับรวมถึงเครดิตท้ายเรื่อง
 • นำเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลักของโครงการฯ โดยเลือกประเด็นใด ประเด็นหนึ่งหรือผสมผสานได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

เอกลักษณ์ของชาติ อันหมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเด่น และดีงามเฉพาะที่ร่วมกันของชาติไทย เกี่ยวกับประชากร ดินแดน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ความเป็นเอกราชและอธิปไตย เกียรติภูมิของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สัญลักษณ์ประจําชาติไทย ได้แก่

– สัตว์ประจําชาติ คือ “ช้างไทย”

– ดอกไม้ประจําชาติ คือ “ดอกราชพฤกษ์ (คูน)”

– สถาปัตยกรรมประจําชาติ คือ “ศาลาไทย”

สัตว์นํ้าประจําชาติ คือ “ปลากัดไทย”

– เอกลักษณ์ประจําชาติประเภทสัตว์ในตานาน คือ “นาค”

– วิถีชีวิต วิถีชุมชนหรือท้องถิ่น ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมที่หลาก หลายและน่าภาคภูมิใจ

– เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและ ค่านิยมสํานึกร่วมในสังคมทั้งนี้ ให้เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และ องค์ประกอบศิลป์เป็นสําคัญ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตั้งชื่อเรื่องด้วยภาษาไทย หรือทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักและเนื้อหา
 • เอกสารการนําเสนอแรงบันดาลใจ Theme Concept และ Plot ของ ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด กําหนดให้มีความยาวไม่เกิน ๒ หน้า กระดาษ A4
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีค่าบรรยายภาษาไทย (Sub Title)
 • เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมืองที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และ ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • การถ่ายทําไม่จํากัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์ มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องประเภทอื่น ๆ ทําเป็น ไฟล์วิดีโอ นามสกุล MOV หรือ MP4 ขนาดภาพ ๑๖:๙ มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920×1080 pixel
 • การผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดําเนินการผลิตเองทั้งหมด
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ชอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการ ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน ทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความประสงค์ต้องใช้ภาพถ่าย ไฟล์เสียงไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลอื่นใด จะต้องมีหนังสือรับรองแลอนุญาต จากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการ
 • ผลงานจะต้องใส่ชื่อหรือคณะผู้ส่งประกวด และตําแหน่งต่าง ๆ ของทีมงาน
 • ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นในปี ๒๕๖๗ จนถึงวันปิดรับสมัคร และ ต้องไม่คัดลอก เลียนแบบเรื่องใดมาก่อน
 • ผลงานภาพยนตร์สั้นทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร สิ่งพิมพ์ทุกประเภท รวมทั้งผลิตเป็นสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่
 • การส่งเอกสารประกอบการสมัคร และผลงานที่ เข้าประกวดขอให้จัดส่งทาง e-mail ของโครงการ ภายในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ส่ง ผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 • คณะอนุกรรมการฯ อาจจะคัดเลือกผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนจํานวนหนึ่ง
 • หลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ให้เวลาผู้คัดค้าน ผลการประกวดยื่นอุทธรณ์คัดค้านแก่คณะอนุกรรมการฯ ภายใน ๗ วัน
 • ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น (รวม ๑๐๐ คะแนน)

 • การนําเสนอเนื้อหา ๒๕ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ๒๕ คะแนน
 • องค์ประกอบศิลป์ ๒๕ คะแนน
 • คุณภาพการผลิต เทคนิค ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง ๒๕ คะแนน

รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น

การประกวดการจัดทําภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” จะดําเนินการคัดเลือกและตัดสินรางวัลภาพยนตร์สั้นฯ รวม ๑๓ รางวัล เงินรางวัล รวมมูลค่า ๔๒๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับ รางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า ๑๐๐,๐๐๐บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย จํานวน ๑๐ รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video