News Photo contest

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภทคลิปสั้น และ Tiktok

องบริหารการสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกภาคส่วน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภทคลิปสั้น และ Tiktok ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 226,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอนุปริญญา/มหาวิทยาลัย
 • ประชาชนทั่วไป
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน

ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

คลิปสั้น (Tiktok) (ความยาวไม่เกิน 60 วินาที)

 • เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 60 วินาที รวมไตเติ้ลและเครดิต (ถ้ามี)
 • ใช้แอพพลิเคชั่น Tiktok ในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • รูปแบบแนวตั้ง อัตราส่วนวีดีโอ 9 : 16
 • มีคำบรรยายเสียงหรือข้อความ
 • การตั้งชื่อเรื่องผลงานน่าสนใจและง่ายต่อการจดจำ
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ ากว่า 540 พิกเซล (540 x 960) ประเภทไฟล์ โดยใช้นามสกุลไฟล์ .3gp, .mpeg, .mp4, .mov, .avi อย่างใดอย่างหนึ่ง

คลิปวีดีโอ (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

 • เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติ้ลและเครดิต (ถ้ามี)
 • ไม่จำกัดโปรแกรมในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • รูปแบบแนวนอน อัตราส่วนวีดีโอ 16 : 9
 • มีคาบรรยายเสียงหรือข้อความ
 • การตั้งชื่อเรื่องผลงานน่าสนใจและง่ายต่อการจดจำ
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ ากว่า 720 พิกเซล (1280 x 720) ถึง (1920 x 1080)
 • ประเภทไฟล์ HD โดยใช้นามสกุลไฟล์ .wmv, .mpg, .mp4 .mov, .flv อย่างใดอย่างหนึ่ง

แนวคิดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

 • คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับยาเสพติด
 • หยุดยาเสพติดชีวิตสร้างสรรค์
 • เมื่อเจอคนติดยาต้องทำอย่างไรให้ได้รับการบำบัดรักษา

เงื่อนไข และกติกาการส่งผลงาน

 • ขอบเขตเนื้อหาของผลงานที่ส่งประกวด ภายใต้แนวคิดตามหัวข้อที่กำหนดไว้ จะต้องมีเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหา รวมถึงการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดให้เกิดการรับรู้ และตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ปรับมุมมอง กระบวนการคิด และปรับเจตคติให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการได้มากขึ้น
 • ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วม แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ห้ามแอบอ้าง ดัดแปลงคัดลอกจากผลงานของผู้อื่นและไม่เคยส่ง หรือเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล หรือนำออกแสดงเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ติดสัญญาใดๆ กับโครงการอื่น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองบริหารการสาธารณสุข หากตรวจสอบพบการกระทำใด ๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าผลงานและผลการตัดสินเป็นโมฆะ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และไม่ละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง ซอฟแวร์ หรืออื่นใดในการผลิตผลงาน โดยผู้จัดโครงการ/และหรือกองบริหารการสาธารณสุข ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน
 • ผลงานต้องไม่มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความรุนแรง การแบ่งแยก กีดกัน ก่อให้เกิดอคติ สร้างความเกลียดชัง และการดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคล และลักษณะภาพอนาจารที่ยั่วยุ รวมถึงไม่สร้างให้เกิดตราบาปต่อผู้ติดยาเสพติด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายสุขภาพ เรียบร้อยถูกกาลเทศะ ไม่แสดงกิริยา วาจาหยาบคาย
 • ไม่รับผลงานที่สร้างมาจาก AI Generator ทุกโปรแกรม หากตรวจพบทางผู้จัดโครงการ/และหรือกองบริหารกาสาธารณสุข ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกรณี
 • ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไข ปกปิด ข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลออกได้ทันที และผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้จัดโครงการ/และหรือกองบริหารการสาธารณสุข สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัลและดาเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลได้ทันที
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของกองบริหารการสาธารณสุข โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 • เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร
 • กรณีส่งเอกสาร/หลักฐาน อื่นๆ ไม่ตรงตามวัน/เวลาที่กำหนด ผู้จัดโครงการ/และหรือกองบริหารการสาธารณสุข สามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
 • หากมีการฝ่าฝืนกติกาข้อใดที่กำหนดไว้ ทางผู้จัดโครงการ/และหรือกองบริหารการสาธารณสุขขอตัดสิทธิ์ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทันที
 • หากตรวจสอบพบการกระทำใดๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าผลงานและผลการตัดสินเป็นโมฆะ
 • เกณฑ์ตัดสินผลงานขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องอ่านกติกาให้ครบถ้วน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด กองบริหารการสาธารณสุขขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีส่งผลงาน และอนุญาตให้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้น Tiktok และคลิปวีดีโอ ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวด
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก และผ่านการตัดสินจะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook : Work for antidrug

การส่งเอกสาร/ไฟล์ผลงานส่งเข้าประกวด

เอกสารการรับสมัคร

 • ใบสมัคร โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้ส่งผลงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง คุณปวิตตรา ดอกแย้ม กองบริหารการสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 (โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ไฟล์ผลงานส่งเข้าประกวด

 • ส่งไฟล์ผลงานผ่านทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. โดยระบุชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ข้อมูลตรงตามใบสมัคร) หากไม่ระบุหรือไม่ตรงตามใบสมัคร ทางผู้จัดโครงการขอไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน ผ่านทาง Facebook : Work for antidrug และเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุขภายในเดือนเมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดผลงาน ผ่านทาง Facebook : Work for antidrug และเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยผู้ชนะการประกวดผลงานจะได้เข้ารับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในงานประชุมวิชาการด้านยาเสพติด สารเสพติด และจิตเวช ช่วงเดือนสิงหาคม 2567 (สถานที่การประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน

 • ความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหาและแนวคิด 30 คะแนน
 • สร้างความตระหนักรู้ 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ น่าสนใจ 20 คะแนน
 • เนื้อหามีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง 10 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินผลงาน : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด

รางวัลการประกวด

ประเภท คลิปสั้น (Tiktok)

 • ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลําดับ 1 3,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลําดับ 2 2,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับอนุปริญญา/มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภท คลิปวีดีโอ

 • ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลําดับ 1 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลําดับ 2 8,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับอนุปริญญา/มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 • ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัล Popular Vote

 • ประเภท คลิปสั้น (Tiktok) 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภท คลิปวีดีโอ 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนรางวัล Popular Vote เฉพาะผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเผยแพร่ผ่าน Facebook : Work for antidrug โดย 1 ไลค์เท่ากับ 1 คะแนน และ 1 แชร์ เท่ากับ 5 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณปวิตตรา ดอกแย้ม กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • โทรศัพท์ 0 2590 1799, 097 072 0729
 • โทรสาร 0 2590 2840
 • E-mail : [email protected]

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video