News Photo contest

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ ๓

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ ๓ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดี ในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลัก อย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคม หรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม และค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนําไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ก่อให้เกิด ชุมชน สังคมแห่งความสุข และเป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้มี บทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม

ประเภทการประกวด

 • การประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภททีม จํานวนทีมละ ๒ คน

รายละเอียดการประกวด

 • ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ ๓ โดยให้สื่อถึงเรื่องราวดี ๆ ภายในครอบครัว วิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงาม ค่านิยมไทย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสืบสาน สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจากหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว เป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่อย่างมีวัฒนธรรมและสันติสุข รวมทั้งการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
 • ผลิตผลงานในรูปแบบประเภทคลิปวิดีโอสั้น ความยาว ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) โดยไม่จํากัดวิธีการนําเสนอและวิธีการถ่ายทํา ให้จบด้วยตราประจํากระทรวงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ “1765 สายด่วนวัฒนธรรม” พร้อมทั้งกําหนดไฟล์เป็น MP4 หรือ MOV มีความละเอียดภาพขั้นต่ำ 1080i ในการส่งเข้าประกวด
 • สามารถตั้งชื่อผลงานได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวิดีโอในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • การส่งผลงานกําหนดให้เป็นประเภททีม ทีมละ ๒ คน ประกอบด้วย เด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับผลงานวันสุดท้าย จํานวน ๑ คน และผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนจํานวน ๑ คน
 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ จํานวน ๑ ผลงาน ต่อ ๑ ทีม เท่านั้น
 • ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงไม่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ และส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบโครงการสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณาไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ โดยหากมีกรณี ผิดเงื่อนไขจะมอบสิทธิ์ให้กับบุคคล หรือทีมที่อยู่ลําดับคะแนนรองลงมา หรือดําเนินการตามความเหมาะสม (ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบางประการก่อนการตัดสินในกรณีที่เกิดประเด็นปัญหา)
 • ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการตรวจพบหรือทราบในภายหลัง ว่าผู้ส่งผลงานหรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้างลอกเลียนแบบ ผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานหรือผู้ได้รับรางวัลออกจากการเข้าร่วมโครงการ และ ผู้ส่งผลงานหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และสํานักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรมสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ส่งผลงานหรือผู้ได้รับรางวัลได้

การรับใบสมัครการประกวดและส่งผลงาน

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 • ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ประกอบด้วย ไฟล์คลิปวิดีโอ และ ไฟล์เอกสารแนวคิดในการสร้างคลิปวิดีโอในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word

การประกาศผลและรับรางวัลการประกวด

 • สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th /surveillance และ Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการจะดําเนินการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเพื่อประสานงาน เกี่ยวกับการรับรางวัลให้ทราบในภายหลัง

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องเป็นไปตามหัวข้อที่กําหนด (เนื้อหาของผลงาน สื่อถึงเรื่องราวดี ๆ ภายในครอบครัว วิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงาม ค่านิยมไทย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสืบสาน สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจากหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว เป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่อย่างมีวัฒนธรรมและสันติสุข รวมทั้งการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม)
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง
 • คุณภาพในการผลิต (การถ่ายทํา การตัดต่อและกราฟิก)
 • การใช้ภาษาและดนตรีประกอบ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video