News Photo contest

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องบทสะท้อนความพอเพียงที่ยั่งยืนของชุมชน รูปแบบวิดีโอ ในหัวข้อ “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

 • ผู้ส่งผลงานต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และมีผู้นําชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมทีม โดยจํานวนสมาชิกในทีมต้องไม่น้อยกว่า ๓ คน หากผู้เข้าร่วมทีมอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับการยินยอมและเซ็นรับรองเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ปกครอง

รายละเอียดการประกวด

 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ ๑ ผลงาน
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน ๕ นาที รวมไตเติ้ล ส่งผลงานเป็น Video Clip มีความละเอียด ไม่ต่ํากว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixels ส่งไฟล์นามสกุล .MOV หรือ .MP๔
 • ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน” จะต้องมีเนื้อหาเบื้องต้นดังนี้ “นําเสนอถึงความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรในพื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี ปราชญ์ชุมชน หรือของดีต่างๆ ในพื้นที่ นั้นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้หล่อเลี้ยงชุมชน มีสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดีและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่มี ความเป็นอยู่บนพื้นฐานตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง เข้าใจบริบทการพัฒนาชุมชนและนําพาคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้“
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อคลิปวีดีโอหรือแนวคิดในการผลิตคลิปวีดีโอที่ง่ายต่อการจดจําผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • คลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องผลิตเนื้อหา และรูปแบบของคลิปวิดีโอด้วยตนเอง โดยห้ามคัดลอก หรือนําเอา ผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถนําไป แก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • ทั้งนี้ เมื่อได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ท้ายคลิปวิดีโอต้องมีข้อความคําว่า สนับสนุนโดย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “ธัชชา” สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมโลโก้ของหน่วยงานดังกล่าว
 • คลิปวิดีโอต้องมีคําบรรยายภาษาไทย (ภาษาภาคกลาง)
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

กําหนดการประกวด

 • การรับสมัคร บัดนี้ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.)
 • ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าประกวด ๑๐ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ (rdi.rmutsb.ac.th)
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ที่สนใจ ๓๐/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รูปแบบออนไลน์ทาง Facebook live กระทรวง อว.
 • ช่วงเวลาการส่งคลิปวีดีโอ ๑๐ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
 • กิจกรรมตัดสินการประกวด ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
 • ประกาศผลการประกวดสื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทาง Facebook กระทรวง อว. และ Facebook ธัชชา
 • พิธีมอบรางวัล ณ สป.อว. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
 • หมายเหตุ หากส่งคลิปวีดีโอไม่ทันตามกําหนดเวลา คณะกรรมการตัดสินจะไม่รับพิจารณาเข้าร่วมการประกวด

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน ๑ ฉบับ
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมทีม รวมทั้งผู้นําชุมชน ท่านละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 • หลักฐานที่แสดงสถานภาพเป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ท่านละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 • บัตรหรือหลักฐานรับรองการเป็นผู้นําชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งที่ถูกต้อง
 • หนังสือให้คํายินยอมของผู้ปกครอง (กรณีผู้เข้าร่วมอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี)

วิธีการส่งหลักฐานการสมัครและผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ส่งหลักฐานทาง E-mail : rdi.rmutsb๒o๒๔@gmail.com โดยรวบรวมหลักฐานการสมัครทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ ZIP หรือ .RAR บันทึกชื่อไฟล์ เป็น “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน ตามด้วย ชื่อทีมของผู้เข้าประกวด” ตัวอย่าง “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน ชุมชนพอเพียง ต้นตาลบ้านฉัน”

หลักเกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน

 • คลิปวีดีโอมีเนื้อหาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่กําหนด ตรงกับบริบทของชุมชนที่เลือก เนื้อหามี ความสร้างสรรค์ โดดเด่น ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น
 • คลิปวีดีโอสะท้อนให้เห็นถึงชุมชนโดยรวม มีความเป็นอยู่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • คลิปวีดีโอสะท้อนประเด็นที่ถูกต้องกับบริบทชุมชนจริง แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของชุมชน และมีผู้นําชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
 • คุณภาพของคลิปวีดิโอ การใช้กล้อง เสียง แสดงมีความคุณภาพดี คลิปมีความน่าสนใจมีการใช้เทคนิคการผลิตที่สร้างสรรค์
 • คลิปวีดีโอมีการเรียบเรียงเนื้อหาบริบทชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์
 • คลิปวีดีโอสามารถช่วยกระตุ้นอารมณ์และแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ให้มีความสนใจต้องการเข้าถึงชุมชนพื้นที่จริง
 • คลิปวีดีโอมีความถูกต้องตามรายละเอียดและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล การนําเสนอข้อมูลถูกต้อง มีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมรางวัลพิเศษให้กับชุมชน จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมรางวัลพิเศษให้กับชุมชน จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมรางวัลพิเศษให้กับชุมชน จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัล Popular Vote จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมรางวัลพิเศษให้กับชุมชน จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
 • ทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร และทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการส่งผลงานเข้าประกวด

หมายเหตุ

 • รางวัลที่ ๑-๓ ตัดสินโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • รางวัล Popular Vote ต้องผ่านการคัดเลือกจากผลงานเข้าประกวดทั้งหมดเหลือ ๓๐ ทีม และผลงานจะถูกเผยแพร่ในช่อง YouTube ธัชชา channel โดยจะนับคะแนนจากยอด View บน YouTube

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล [email protected]
 • คุณอ้อมใจ บุญหนุน ๐๘๙ ๕๓๘ ๐๕๙๕

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video