News Photo contest

ประกวดโครงการสาธารณประโยชน์สังคม “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ปีที่ ๑๖

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการสาธารณประโยชน์สังคม “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ปีที่๑๖ ชิงรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริงมูลค่ารวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๕ – ๒๕ ปี
 • กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา หรือ เทียบเท่า
 • มีสมาชิกในทีมไม่เกิน ๑๐ คน จะอยู่สถาบันเดียวกันหรือไม่ก็ได้
 • มีที่ปรึกษาในการสร้างสรรค์และดําเนินโครงการ ๒ ท่าน
 • ครู/อาจารย์ ทีปรึกษากลุ่ม ๑ ท่าน
 • ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ๑ ท่าน
 • สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จํากัดจํานวนทีมหรือ จํานวนโครงการ
 • โครงการที่ส่งเข้าประกวด เป็นโครงการสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างคุณค่า พัฒนา แก้ปัญหา หรือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/สังคม ให้ดีขึ้น จากเดิมในด้านต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์บ้านเมือง และ เนื้อหาของ จิตสํานึกรักเมืองไทย คือ การร่วมกัน สร้างความรัก ความร่วมมือ สร้างจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
 • เป็นโครงการที่เยาวชนคิดสร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่เกิดจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ขัดต่อวิถีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น สอดรับกับพื้นฐานความต้องการของชุมชน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สุ่มเสี่ยง หรือไม่ปลอดภัยต่อผู้ร่วมกิจกรรม
 • โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาที่กําหนด ๓๐ วัน
 • ในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ ทีมงานทุกคนต้องมีการวางแผน ระวัง และควบคุมให้สามารถดําเนินการอย่างสะดวกและปลอดภัย หากพบว่ามีกิจกรรมใดที่สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ทํางาน และ ผู้ร่วม กิจกรรม แล้วขอสงวนสิทธิ์ในการปรับออกจากการแข่งขันทันที
 • ในการพิจารณาทุกขั้นตอนผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 • เป็นโครงการที่เกิดขึ้นได้จริง หรือ ความเป็นไปได้ (๓๐%) โครงการปฏิบัติได้จริง ในแง่ OPERATION, โครงการปฏิบัติได้จริง ในแง่ ECONOMIC, โครงการปฏิบัติได้จริง ในแง่ SOCIAL COMMUNITY SUPPORT หรือ ปัจจัยเสริมอื่น
 • ความคุ้มค่า (๓๐%) เป็นการลงทุนที่ได้ผลคุ้มค่า กับ กําลังเงิน เวลา และแรงงานที่ลงไป สามารถส่งผลวงกว้าง ขยายผลได้ในระดับหลากหลายชุมชนหรือระดับประเทศ
 • ความยั่งยืน (๔๐%) โดยพิจารณาความยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ความคงทน การเห็นหรือส่งผลในระยะยาว การใช้ทรัพยากรอย่างเคารพ ก่อให้เกิดความสามัคคีความสงบสุขในสังคม ผ่านกระบวนการบูรณาการ

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร                          
 • Line: @jsnrmthai
 • Email : [email protected]
 • Facebook : จิตสำนึกรักเมืองไทย

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video