News Photo contest

โครงการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ“ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี”

ธนบัตรไทยผลิตด้วยวัสดุชนิดพิเศษคุณภาพดี ทั้งกระดาษที่มีความเหนียวแกร่งต่างจากกระดาษทั่วไป เพราะทำจากใยฝ้ายชนิดพิเศษ หรือวัสดุพอลิเมอร์ที่มีความทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ยาวนาน  แต่ความเคยชินในการใช้ธนบัตรบางอย่าง อาจทำร้ายธนบัตรเช่น การพับกรีด การใช้ลวดเย็บกระดาษ หรือการเก็บธนบัตรใกล้ความร้อน ทำให้ธนบัตรเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ไม่สามารถใช้งานได้ และมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น การใช้งานธนบัตรอย่างถนอมรักษา จะช่วยกันทำให้มีธนบัตรสภาพดีในการใช้งาน และยืดอายุการใช้งานของธนบัตรให้ยาวนานขึ้น

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการรณรงค์เรื่องการใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2567 นี้ ธปท. ประสงค์จะจัดโครงการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีในเยาวชนรุ่นใหม่ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี และเผยแพร่ในช่องทางของ ธปท. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมและประชาชนต่อไปด้วย 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและมีพฤติกรรมการใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีในชีวิตประจำวัน
 2. เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สื่อสารการใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีและเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลรอบข้างได้ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับธนบัตรไทย

แนวคิด/หัวข้อ : “ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี”

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
 2. เนื้อหาต้องนำเสนอให้เห็นแนวทางการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี
 3. ผลงาน 2 ประเภท ประกอบด้วย 
     3.1 สื่อภาพนิ่ง อาทิ Infographic ภาพถ่าย E-poster
         – ประเภทภาพถ่าย สามารถปรับแต่งภาพได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
         – ผลงานขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส และต้องเป็นไฟล์ประเภท .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และมีความละเอียดสูง
     3.2 คลิปวีดีโอสั้น หรือคลิป TikTok
         – ความยาวไม่เกิน 2 นาที
         – ไฟล์ผลงานต้องเป็นไฟล์ประเภท MPEG หรือ MP4 โดยความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p (1920×1080)   
 4. ผู้เข้าประกวดต้องเผยแพร่ผลงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่องทาง social media ของตนเอง ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทาง ตลอดระยะเวลาการประกวดจนถึงวันประกาศผล และระบุ hashtag #ใช้ธนบัตรถูกวิธี #ธนบัตรทุกเรื่อง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 5. กรอกแบบฟอร์มส่งผลงาน ได้ที่นี่ คลิก  หรือ https://docs.google.com/forms/d/12LKhUmFj3ts_LOuvHfi1ZWiIHbm0RPIxsGXzz2GqmKM/edit
 6. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการติดต่อจาก ธปท. เพื่อนำเสนอแนวคิดในการจัดทำสื่อให้แก่คณะกรรมการตัดสินต่อไป

หลักเกณฑ์และกติกาการส่งผลงาน 

 1. บุคคลหรือทีมสามารถส่งผลงานประเภทเดียว หรือทั้ง 2 ประเภท ๆ ละ 1 ผลงาน ก็ได้
 2. สร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเองได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและเทคนิค
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ไหนมาก่อน และมิได้ทําซ้ำ ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 5. ผลงานนั้นห้ามสื่อถึงการเมือง หรือสื่อความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ ไม่หยาบคายหรือโป๊ เปลือย
 6. หากปรากฏว่าผลงานของผู้เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดคณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้น 
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ ธปท.  โดย ธปท. สามารถแก้ไข/Re edit ได้ตามที่ ธปท. เห็นเหมาะสม เพื่อนำผลงานไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 8. คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหาร ธปท. โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคณะกรรมการฯ จะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

รางวัลการประกวด รวม 60,000 บาท ประกอบด้วย 

 1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล 
 2. รางวัลที่ 2 มูลค่า 6,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล
 3. รางวัลที่ 3 มูลค่า 5,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล
 4. รางวัลชมเชย มูลค่า 3,000 บาท ประเภทละ 3 รางวัล

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

 • สามารถกระตุ้นหรือปรับพฤติกรรมการใช้ธนบัตรของประชาชนให้ถูกวิธีได้ 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 20 คะแนน 

กำหนดเวลา

 • กรอกแบบฟอร์มส่งผลงาน ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. ผ่านทางลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/12LKhUmFj3ts_LOuvHfi1ZWiIHbm0RPIxsGXzz2GqmKM/edit
 • นำเสนอผลงานและประกาศผลการตัดสิน ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. (สามารถนำเสนอผลงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. หรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้) พร้อมทั้งทาง LIVE-Facebook ธนบัตรทุกเรื่อง และ Website: https://www.bot.or.th/th/our-roles/banknotes.html

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 023568687-90
 • Email: [email protected]
 • Facebook: ธนบัตรทุกเรื่อง
 • Line: @banknoteguru 
 • Website: https://www.bot.or.th/th/our-roles/banknotes.html

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video