News Photo contest

โครงการประกวดภาพถ่ายวันรัฐธรรมนูญ ภายใต้แนวคิด “รัฐสภาในมุมมองของประชาชน”

โครงการประกวดภาพถ่ายวันรัฐธรรมนูญ ภายใต้แนวคิด “รัฐสภาในมุมมองของประชาชน” กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพในอาคารรัฐสภา  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 

 • เปิดรับสมัครจำนวน 100 ท่าน ( สมัครผ่าน google forms)
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 พฤศจิกายน  2566 
 • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครหากมีผู้สมัครเกินจำนวนก่อนถึงกำหนดเวลา และคัดเลือกโดยการตรวจสอบรายชื่อ
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามจริงเท่านั้น จะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
 • ประกาศรายชื่อ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.
 • กรอกข้อมูลยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
 • กิจกรรมการเดินถ่ายภาพภายในรัฐสภา วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566  ตั้งแต่เวลา 08:30 น.  โดยจำกัดเวลา และกำหนดพื้นที่ในการบันทึกภาพ รับภาพเวลา 17:00 น.
 • เมื่อหมดเวลาทุกท่านต้องเลือกภาพ แล้วนำเมมโมรี่การ์ดพร้อมระบุชื่อไฟล์มาส่งให้คณะกรรมการทำการโหลดภาพลงเครื่อง จำนวน 2 ภาพ หากใช้เมมโมรี่การ์ดชนิดอื่น ที่ไม่ใช่ SD Card ควรนำ Card Reader ติดมาด้วย
 • คณะกรรมการจะดำเนินการตัดสินภาพ วันที่ 1 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 3 ธันวาคม 2566
 • คณะกรรมการทำการคัดเลือกภาพ  โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้นำไปจัดแสดงนิทรรศการในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ อาคารรัฐสภา

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อสารความคิดที่สะท้อนมุมมองของประชาชนที่มีต่อรัฐสภา
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • องค์ประกอบภาพ

รางวัลการประกวดภาพ

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินสด มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากประธานสภา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 –  เงินสด มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากประธานสภา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – เงินสด มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากประธานสภา
 • รางวัลชมเชย – เงินสด มูลค่า 1,000  บาท  จำนวน 10 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากประธานสภา 

กฎ กติกา การเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย 

 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกท่านจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (ไม่ครอบคลุมกล้องในสมาร์ทโฟน) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นไฟล์ภาพสี, ขาว-ดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ไม่จำกัด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่บันทึกด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 4,000 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg  ชเท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ภาพทุกภาพสามารถตกแต่งได้โดยไม่ขัดต่อข้อเท็จจริง ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 •  ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • กรุณาตั้งวัน เวลา ของกล้องให้ถูกต้อง ภาพที่บันทึกนอกเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพิสูจน์ว่าภาพนั้นทำผิดกติกาจะถูกตัดสิทธิ์ หรือริบรางวัลทันที
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้อง”ไม่ถ่ายภาพในพื้นที่ที่หวงห้าม”หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี
 •  ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐสภา เจ้าของภาพยินดีให้นำผลงานไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางรัฐสภา ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและสื่ออื่นๆร่วมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้าและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของแต่ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์
 • ภาพที่บันทึกภายในรัฐสภาผู้เข้าร่วมการประกวด”ไม่สามารถ”นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในทุกช่องทาง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ
 • ในกรณีที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีใดก็ตามคณะกรรมการหรือทางรัฐสภาของสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ทางรัฐสภาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 -19  พฤศจิกายน  2566 เวลา 17.00น. จนกว่าจะครบจำนวน 100 คน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครหากมีผู้สมัครเกินจำนวนก่อนถึงกำหนดเวลา และคัดเลือกผู้สมัครจากการตรวจสอบรายชื่อ 
 • ประกาศรายชื่อ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกกรุณาดำเนินการกรอกข้อมูลยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 23  พฤศจิกายน 2566

ลงทะเบียนและอ่านกติกา : 

**โปรดอ่านข้อมูลและกติกาให้ละเอียดก่อนสมัคร**

**ผู้ที่ได้รางวัลจะได้ร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ วันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ อาคารรัฐสภา**

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video