News Photo contest

โครงการประกวดภาพถ่าย “ปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว” ภายใต้หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่องเมืองปทุม” 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “ปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว” ภายใต้หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่องเมืองปทุม” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 • เพื่อพัฒนาทักษะในการถ่ายภาพ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถ เกิดการสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น สร้างการรับรู้และ ความเข้าใจโดยถ่ายทอดความเป็นเมืองปทุมธานีในมุมมองต่าง ๆ ผ่านภาพถ่าย 
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ให้ปรากฏแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจน สามารถนำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
 • เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัด สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดเป็นที่นิยมและติดอันดับเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 

 • นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่จำกัดอายุและเพศ

กำหนดวันรับสมัคร 

 • กำหนดรับสมัครพร้อมส่งผลงาน ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (ปิดระบบฯ เวลา 23.59 น.)

ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดภาพถ่ายตามที่ระบุไว้
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผู้สมัคร 1 คน ต้องส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมแนวคิดภาพถ่าย ทั้งหมด 10 ภาพ โดยภาพถ่ายต้องร้อยเรียงเรื่องราวที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเมืองปทุมธานีในมุมมองต่าง ๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ ทั้งนี้ภาพถ่ายต้องเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567
 • ผู้สมัครสามารถใช้อุปกรณ์บันทึกภาพดิจิทัลทุกชนิด อาทิ DSLR, Mirrorless, Action Camera, Drone ฯลฯ หรือหากเป็นกล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำส่งภาพเป็นไฟล์ดิจิทัล ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวเอง ห้ามเลียนแบบ คัดลอกหรือ กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใด ๆ บนภาพ โดยมีรายละเอียดการถ่ายภาพดังต่อไปนี้ ขนาดของภาพที่ส่งต้องมีขนาด 12-16 นิ้ว หรือ 4800 x 1600 pixels หรืออัตราส่วน 4 : 3 หรือขนาด 12 – 18 นิ้ว หรืออัตราส่วน 3 : 2 และส่งไฟล์ภาพในรูปแบบ JPEG ขนาด ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPi (pixels/inch)
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงแค่การปรับสี แสงตามความจริง น้ำหนักของภาพและการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินฯ
 • ภาพถ่ายที่เคยส่งเข้าประกวดและเคยได้รับรางวัลมาก่อนในรายการอื่นๆ ก่อนหน้านี้หรือ เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน ถือว่าเป็นภาพที่ขาดคุณสมบัติในการส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึง ต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม stock photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีนี้เอง
 • หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไฟล์ภาพทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะไม่ส่งคืนให้ผู้ส่งเข้าประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วม กิจกรรมไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ทางราชการ การจัดพิมพ์ภาพผลงาน การประชาสัมพันธ์โครงการ ในสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า (โดยผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
 • เมื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขในการประกวดภาพถ่าย ที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกำหนดขึ้นในครั้งนี้ทุกประการ
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด รวมถึงข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวด มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกาได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดภาพถ่ายที่ส่งประกวด

 • ขนาดของภาพที่ส่งต้องมีขนาด 12 × 16 นิ้ว หรือ 4800 x 3600 pixels หรืออัตราส่วน 4 : 3 และส่งไฟล์ภาพในรูปแบบ JPEG ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI (pixels/Inch)
 • กรณีถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
 • การส่งภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ภาพในแบบมาตรฐาน JPEG ที่มีคุณสมบัติกำหนดคุณภาพที่ Maximum Quality 

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

 • ขอเลื่อนวัน เวลา การจัดกิจกรรมสำหรับการตัดสินประกวดภาพถ่าย การมอบรางวัลและ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายออกไปก่อน แล้วจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป
 • การจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ผ่าน Google Form และทำการ Upload ภาพถ่ายในระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/3hLMMYcPEtfr7C6k6 ทั้งนี้ระบบจะปิดการรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.

หลักเกณฑ์การประเมินและตัดสิน

   คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (รวมคะแนน 100)

 • การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
 • การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการถ่ายภาพ 20 คะแนน
 • ความชัดเจนและความสวยงามของภาพถ่าย 20 คะแนน
 • การนำเสนอแนวคิดและความหมายของภาพ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดพร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดพร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดพร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินสดพร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video