Photo contest

โครงการประกวดภาพถ่าย “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms ปีที่ 1 ประจำปี 2563

       ผู้จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ) ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ Lanna Dreams of Flower “เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้” ที่มุ่งเน้นให้เกิดสุนทรียะด้านศิลปะ และยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนเกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประกวดภาพถ่าย

เกณฑ์การตัดสิน
     1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด Lanna Dreams of Flowers “เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้”
     2. แสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
     3. เทคนิคการถ่ายภาพ
รูปแบบของไฟล์ภาพเข้าประกวด
     1. ผู้เข้าประกวดสามารถใช้กล้องถ่ายภาพแบบไหนก็ได้ตามความเหมาะสม
     2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 5,000 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ
     3. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG. เท่านั้นไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้า ประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพ ได้รับรางวัล
     4. การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพ ให้สามารถดําเนินการได้ เฉพาะการปรับสี – แสงเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้ เพื่อตรวจสอบ จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)
วิธีการส่งภาพเข้าส่งภาพเข้าประกวด 
     1. ด้วยตนเอง ณ หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์) หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
    2. ส่งผ่านอีเมล์  ผู้ส่งภาพต้องกรอกชื่อและนามสกุลเจ้าของผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ส่วนตัว พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดแรง บันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Pdf.
ส่งผลงานและเอกสารประกอบมาที่อีเมล์ chiangmaihouseofphotography@gmail.com   เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะทำการตอบกลับไปยังอีเมล์ที่ส่งมา ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งผลงาน
กฎ กติกาการประกวด
     1. ผู้ส่งประกวดสามารถส่งภาพได้ภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ
     2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ที่ถ่ายจากกล้องประเภทต่างๆ โดยไม่จํากัดประเภทของกล้อง
     3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี หรือภาพขาวดำ แนวนอน หรือแนวตั้ง โดยทุกรูปแบบไฟล์ภาพ ต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 5,000 pixels และด้านที่ยาวที่สุด ไม่เกินกว่า 9,000 pixels ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น และมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 Mb. (ต้องเก็บ File ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น File RAW และ/ หรือ jpg ไว้สําหรับการตรวจสอบ) และไม่เกิน 25 Mb.
    4. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามทําซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ ภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนําภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมีบุคคลใดมากล่าวอ้างเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในการเจรจา ตลอดจน รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งปกป้องผู้จัดประกวด ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว) โดยผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นข้างต้นทั้งสิ้น
     5. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสิ้นสุดกําหนดส่ง ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ
     6. ต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบ และส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์ ห้ามเพิ่มเติม หรือ ลบ องค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทําได้ กล่าวคือ สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทําให้ภาพถ่ายนั้น ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
     7. ในวันที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและตลอดระยะเวลาที่การประกวดภาพถ่ายยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้า ประกวดขอรับรองและยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน (ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด) และ/หรือ ไม่เคยถูกตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่า จะกระทําผ่านรูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้น การโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ และ/หรือไม่เป็นภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัย ปัญหาต่างๆ ข้างต้นผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลง ให้การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด และเด็ดขาด และจะดําเนินการให้เป็นไปตามข้อร้องเรียนข้างต้นจนกว่าการประกวดภาพถ่ายข้างต้นจะเสร็จสิ้นลง
     8. ภาพในประเภทไม้ดอกไม้ประดับ จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่พบหรือถิ่นกระจายพันธุ์ในประเทศไทย
     9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้ โดยคณะกรรมการ ตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทําผิดกติกา หรือในกรณีที่จะต้องนําภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
     10. ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงให้ผู้จัดประกวด คือ จังหวัดเชียงใหม่และหอภาพถ่ายล้านนา ถือลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายร่วมกันกับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยผู้จัดประกวดสามารถนําไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นถึงความงดงาม หรือ ดําเนินการใดๆ กับภาพถ่ายที่เข้ารอบนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจระบุชื่อผู้ถ่ายหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น นําไปจัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
     11. ภาพถ่ายที่ไม่เข้ารอบทั้งหมด ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการตัดสินจะลบไฟล์ภาพทั้งหมดทิ้ง และลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายในกรณีนี้ยังคงเป็นของเจ้าของภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายดังกล่าวเข้าประกวดหรือเจ้าของ ภาพมีสิทธิ์แสวงหาประโยชน์จากภาพถ่ายได้อย่างสมบูรณ์
     12. หากพบว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีการทําผิดกติกา เช่น ภาพที่ส่งมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือทําผิดติกา การประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีอํานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดรายนั้น โดยมี โทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ ในทุกรางวัล และหากผู้ถูกตัดสิทธิ์ ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วม ประกวดในครั้งนั้น แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา) ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ส่งภาพ เข้าประกวด ที่ถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมี การท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทําผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลคืนได้ทั้งหมด
     13. หากปรากฏว่าผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่นๆ อันมิได้เกิดจากการทําผิดกติกา เช่น การกรอก ข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายที่ผิดขนาด หรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่ กรณี การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
     14. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกฎ-กติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจกฎและกติกา เป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด และเด็ดขาด
     15. การคัดค้านภาพที่ผ่านเข้ารอบ ภาพที่ผ่านเข้ารอบทุกภาพ จะเปิดให้มีการคัดค้านเกี่ยวกับการ ทําผิดกติกา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้คัดค้านจะต้องแจ้งข้อมูล และ/หรือ แสดงหลักฐานการคัดค้าน ให้เรียบร้อยภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ มีการคัดค้าน หากพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านข้างต้น คือ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว ถือว่าการคัดค้านไม่มีผลใดๆ
รางวัลการประกวด
     1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท
     2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
     3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
     4. รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท
กำหนดระยะเวลาการส่งผลงาน
     1. ส่งด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ณ หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์) หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
     2. ส่งผ่านอีเมล์
       2.1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ผู้ส่งภาพต้องกรอกชื่อและนามสกุลเจ้าของผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมส่วนตัว พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Pdf.
       2.2 ส่งผลงานและเอกสารประกอบมาที่อีเมล chiangmaihouseofphotography@gmail.com ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะทำการตอบกลับไปยังอีเมลที่ส่งมา ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งผลงาน
การตัดสิน
     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผลการตัดสิน
     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/chiangmaiblooms
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
     หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์)  หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
     อีเมล์ : chiangmaihouseofphotography@gmail.com
     เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/cmhopth