News Photo contest

National Geographic Thailand Photography Contest 2024 “10 ภาพเล่าเรื่อง Season 9”

การประกวดสารคดีภาพถ่าย National Geographic Thailand Photography Contest 2024 “10 ภาพเล่าเรื่อง Season 9” เฟ้นหาสุดยอดสารคดีภาพยอดเยี่ยมที่เล่า 1 เรื่อง ผ่านภาพถ่าย 10 ภาพ ภายใต้หัวข้อ “FOLLOW THE RIVER” A PHOTO JOURNEY THROUGH THE HEART OF SOUTHEAST ASIA เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายแม่น้ำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวคิด

 • แม่น้ำเปรียบเหมือนหัวใจและเส้นเลือดของแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิต ชุบชูธรรมชาติ และสร้างวัฒนธรรม ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับแม่น้ำ หากเราติดตามความเป็นไปเกี่ยวกับแม่น้ำ เราจะพบเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเล่าสู่ เปิดเผย ผลักดัน เรียกร้อง และส่งเสียงแทนเหล่าแม่น้ำ ที่เราอาจรู้จักน้อยกว่าที่คิด

ขอบเขตพื้นที่ถ่ายภาพ

 • เราอยากชวนคุณมองภาพกว้างไปยังแม่น้ำที่ไหลเชื่อมโยงกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำอิรวดี แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำแดง สู่แม่น้ำสายย่อยที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ระหว่างสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พรรณพืช และวิถีชีวิตในภูมิภาค เล่าความเป็นไปของแม่น้ำ ข้อเท็จจริง รวมถึงเผยปัญหาที่แม่น้ำและมนุษย์เผชิญอยู่ โดยคุณสามารถตีความเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำได้อย่างอิสระในทุกมิติ

การส่งผลงาน 

 • ส่งผลงานผ่าน ngtcontest2024.amarin.co.th
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายที่สามารถร้อยเรียงกัน 10 ภาพ เป็นสารคดีภาพ 1 เรื่อง พร้อมแนวคิดสารคดีความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร ที่สะท้อนมุมมองและแง่คิดใหม่ๆ
 • ภาพถ่ายทั้ง 10 ภาพ ต้องมีคำบรรยายภาพแต่ละภาพ (ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ความงามและองค์ประกอบทางศิลปะของภาพถ่าย
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุมมองใหม่ในการนำเสนอสารคดีภาพ
 • ภาพถ่ายทุกภาพควรมีคุณสมบัติของ “ภาพถ่ายสารคดี” ที่ร้อยเรียงและเล่าเป็นสารคดี 1 เรื่องได้

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณนิติกร กรัยวิเชียร ช่างภาพ, ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ช่างภาพ, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณเริงชัย คงเมือง, ช่างภาพสารคดี
 • ตัวแทนจาก National Geographic Thailand – คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ / คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการบริหาร National Geographic ฉบับภาษาไทย / คุณเอกรัตน์ ปัญญะธารา ช่างภาพอาวุโส National Geographic ฉบับภาษาไทย

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ช่างภาพอิสระ หรือช่างภาพอาชีพ ไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้ หากส่งในนามทีมต้องไม่เกิน 3 คน/ ทีม)  และ 1 รายชื่อมีสิทธิ์ส่งสารคดีภาพได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 • ภาพถ่ายสารคดีชุดนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ อาทิ เว็บไซต์, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือ หรือได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้งต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน (หากตรวจพบภายหลัง ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที)
 • ภาพถ่ายที่เคยเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Instagram จะต้องเป็นบัญชีส่วนตัวของเจ้าของผลงานเท่านั้น โดยไม่ได้เผยแพร่เป็นชุดครบทุกภาพ และไม่เคยเผยแพร่ในรูปแบบการเล่าเรื่องด้วยแนวคิดสารคดีมาก่อน
 • ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพ (Retouch) จนผิดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง  จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพ และเขียนแนวคิดสารคดีด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI – Articial Intellegence) รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ อีกทั้งต้องไม่เป็นการละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ
 • การส่งผลงาน ส่งภาพทางออนไลน์ สามารถส่งไฟล์แบบ Low resolation ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB. ต่อ 1 ภาพ หากผลงานได้รับการเลือกให้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ต้องมีไฟล์ raw เพื่อยืนยันว่าความเป็นเจ้าของภาพ และเตรียมไฟล์ภาพ High Resolution ขนาดไม่เกิน 30 MB (หรือด้านยาวมากที่สุด 5000 pixel) ต่อ 1 ภาพ เพื่อส่งให้ทีมงาน
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิทรรศการภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทผู้สนับสนุนโครงการทั้งหมด นำภาพไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เท่านั้น ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้ผู้สนับสนุนหลักของโครงการ นำผลงานไปใช้ในการตีพิมพ์ในส่วนหนึ่งของหนังสือ (Booklet) เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ “แม่น้ำ” ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • เจ้าของผลงานสารคดีภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะสามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 6 เดือน  ยกเว้นเป็นไปเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เท่านั้น 
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหากผิดกติกาอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการตัดสิน  และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • หมดเขตรับผลงาน วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 (ระบบปิดเวลา 23.59 น.)
 • รอบคัดเลือก: ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ทาง www.ngthai.com และ Facebook: National Geographic Thailand
 • Popular Vote: ร่วมโหวตภาพประทับใจที่สุด วันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2567 ผ่านทาง Facebook: National Geographic Thailand
 • รอบนำเสนอ: ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ผลงาน ต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 ในงานบ้านและสวน Mid Year 2024, ไบเทค บางนา
 • ประกาศผลและรับรางวัล: วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 ในงาน Sustainability Expo 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • จัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล ในงาน Sustainability Expo 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 6 ตุลาคม 2567
 • ติดตามผลงานที่ได้รับรางวัลได้ทาง www.ngthai.com

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนใน ngtcontest2024.amarin.co.th (ระบบจะเปิดเร็วๆ นี้) ตั้ง ID และ Password พร้อมกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
 • Sign in เข้าระบบสมาชิก
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน หรือ 1 ทีม (ไม่เกิน 3 คน) ต้องส่งผลงานทั้งหมด 10 ภาพ ที่ร้อยเรียงต่อกันเป็นสารคดี 1 เรื่อง ก่อนอัพโหลดควรตั้งชื่อไฟล์พร้อมหมายเลขกำกับ
 • กด “อัพโหลดภาพประกวด”  ให้อัพโหลดภาพถ่ายดิจิตอลสีหรือขาวดำ ภาพแต่ละภาพต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB โดย Upload ภาพเรียงตามลำดับในการเล่าเรื่อง พร้อมใส่คำบรรยายภาพแต่ละภาพ (คำบรรยายไม่เกิน 300 ตัวอักษร)
 • ตั้งชื่อสารคดีภาพที่ส่งเข้าประกวด
 • ใส่เรื่องย่อหรือแนวคิดของสารคดี ความยาว 500 – 1,000 ตัวอักษร
 • สุดท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลทั้งหมด เมื่อส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ จนถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับผลงาน (30 มิถุนายน 2567) และระบบปิดทำการในเวลา 23.59 น. หลังเวลาดังกล่าว ผู้ส่งผลงานยังสามารถ log in เข้ามาดูผลงานของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขและส่งภาพใดๆ ได้อีก
 • *หมายเหตุ :  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันนำเสนอผลงาน โดยบัตรประชาชนต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล  เงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 2,024 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 2,024 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล  เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 2,024 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 2,024 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 2,024 บาท
 • รางวัลผู้ร่วมโหวต จำนวน 3 รางวัล สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 6 เดือน มูลค่า 1,020 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

 • email: [email protected]
 • Facebook: National Geographic Thailand
 • โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4184, 4178

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video