News Photo contest

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ หัวข้อ “วัยทํางานฟันดี ชีวิตดี๊ดี”

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ หัวข้อ “วัยทํางานฟันดี ชีวิตดี๊ดี” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

 • พนักงานในสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) นักทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการ (HR) หรือ
 • ทันตบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ประกอบด้วยพนักงานในสถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กร จํานวน 2-5 คน
 • ขอบเขตของเนื้อหา ต้องแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมหรือดูแลสุขภาพช่องปากใน สถานประกอบการ เช่น กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน การเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ช่องปากที่ดี
 • ผู้ส่งผลงานต้องผลิตเนื้อหาและรูปแบบของคลิปวิดีโอด้วยตนเอง โดยห้ามคัดลอก หรือนําผลงานของผู้อื่น เข้าประกวด และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของผลงาน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือ สิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรม ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบ ภายหลัง จะถือเป็นโมฆะหรือถูกเรียกรางวัลคืน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน mp4 หรือ .mov โดยควรมีความละเอียดไม่ต่ํากว่า HD และถ่ายทําในแนวตั้ง อัตราส่วน 9 : 16
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โดยสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือดัดแปลง โดยไม่จําเป็นต้องขออนุญาตผู้ส่งผลงาน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

การรับสมัครและส่งผลงาน

 • ระยะเวลาการส่งผลงาน: 1 – 31 พฤษภาคม 2567

ขั้นตอนและวิธีการส่งผลงาน:

 • กรอกใบสมัครผ่าน Google Form
 • ส่งคลิปวิดีโอ โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อคลิปที่ระบุในใบสมัคร แล้วส่งที่ [email protected]
 • เมื่อผู้จัดฯ ได้รับใบสมัครและคลิปผลงานแล้วจะตอบกลับผู้ส่งทางช่องทางที่ส่งผลงานเพื่อยืนยันการรับสมัคร

การตัดสินและประกาศผล

 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรายชื่อและเผยแพร่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ทางช่องทาง Facebook Fanpage สํานักทันตสาธารณสุข
 • สํานักทันตสาธารณสุขจะเชิญผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลในงานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหา และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • ความเหมาะสมของเนื้อหา ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องกับ หัวข้อการประกวด การถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง การถ่ายทอดให้เห็นความร่วมมือของพนักงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง/ถ่ายทํา
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการเชิญชวนให้ดูแลสุขภาพช่องปาก การเรียบเรียงเรื่องราว ความน่าสนใจของการเล่าเรื่อง การแสดงการนําเสนอให้น่าสนใจ
 • เทคนิคการตัดต่อ
 • การติดต่อ ความสวยงามของผลงาน
 • คุณภาพการผลิต
 • คุณภาพของภาพและเสียง การถ่ายทํา

รางวัลการประกวด เงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณเบญญาภา ธูปพุดซา สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร: 0-2590-4215 (วันและเวลาราชการ)
 • อีเมล: [email protected]

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video